Κανένα θετικό στοιχείο της προσωπικότητας δεν αξίζει να παραβλέπεται.